In deze post gaan we in op het effect van de rentestand op de hoogte van je pensioenuitkering. In eerdere posts over beschikbare premieregelingen behandelden we de beleggingen en de levensverwachting.

Als je deelneemt aan een pensioenregeling die is gebaseerd op een beschikbare premie dan is de hoogte van je pensioenuitkering onzeker. Eén van de factoren die van invloed is op de hoogte van je uiteindelijke pensioen is de rentestand. Om de hoogte van je pensioenuitkering te berekenen wordt gerekend met de rentestand van dat moment. Hoe hoger deze rente is op het moment dat je met pensioen gaat, des te hoger je pensioenuitkering zal zijn. Stel je bent nu 68 en hebt € 100.000 gespaard voor je pensioen en de marktrente bedraagt 4% dan bedraagt je pensioenuitkering ca. € 6.300 per jaar. Als de rente niet 4% maar 2% is bedraagt je pensioenuitkering nog maar € 5.000. Je ziet dus dat de rentestand een grote invloed heeft op de hoogte van je pensioenuitkering.

Afdekken renterisico
Het risico van een lage rentestand ligt volledig bij jou als deelnemer aan de pensioenregeling. In beginsel is tot vlak voor de pensioendatum niet duidelijk is hoeveel je pensioenuitkering uiteindelijk zal bedragen. Voor veel mensen is dit niet gewenst en pensioenuitvoerders spelen hier op in door de beleggingen automatisch aan te passen. Dit wordt ook wel life-cycle beleggen genoemd. Bij het naderen van de pensioendatum wordt met minder risico belegd en worden beleggingen aangekocht die in waarde stijgen als de marktrente daalt en vice versa. Hiermee wordt bereikt dat de pensioenuitkering vlak voor je pensioendatum minder fluctueert. Hierdoor is voor de pensioendatum duidelijk welk pensioen je gaat ontvangen. Iedere pensioenuitvoerder geeft op zijn eigen manier invulling aan de beleggingen. Per uitvoerder verschilt ook de manier waarop de beleggingen worden aangepast bij het naderen van de pensioendatum.

Doorbeleggen
Tot 1 september 2016 werd het geld dat je gespaard had voor je pensioen op je pensioendatum omgezet in een pensioenuitkering. Met de komst van de “wet verbeterde premieregeling” is het ook mogelijk om (een deel van) je pensioengeld te blijven beleggen na je pensioendatum. De pensioenuitkering die je ontvangt wordt dan (deels) variabel. Met het doorbeleggen na de pensioendatum wordt een hoger pensioen nagestreefd. Het geeft tegelijkertijd meer onzekerheid over de hoogte van de uitkering. Ook hier geldt dat er verschillen zijn over in de manier waarop pensioenuitvoerders het doorbeleggen aanbieden.

Als de pensioendatum nadert moet je belangrijke keuzes maken. Het is belangrijk dat je keuzes maakt die bij je passen. Met het ouderdomspensioen heb je het immers over het inkomen dat je ontvangt als je niet meer werkt. Een ongunstige keuze op het moment van pensionering voel je tot in lengte van jaren.

Zit je als deelnemer in een beschikbare premieregeling neem dan zelf het roer in handen en kijk welke keuzes je kunt maken om het pensioen aan te laten sluiten bij jouw wensen.