De AOW franchise is een term die vaak genoemd wordt in pensioenoverzichten. Maar wat betekent die term nu eigenlijk? De AOW franchise is het deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Dit bedrag wordt gebruikt voor het berekenen van pensioenpremies en pensioenbedragen. Over het salaris minus de franchise, de pensioengrondslag, wordt pensioen opgebouwd.

Waarom wordt de AOW franchise gebruikt?

Iedereen die in Nederland woont en/of werkt ontvangt vanaf de AOW-leeftijd een AOW uitkering. Door de franchise in mindering te brengen op het salaris wordt rekening gehouden met het feit dat de deelnemer te zijner tijd een AOW uitkering ontvangt. Hiermee wordt voorkomen dat over een deel van het salaris dubbel pensioen wordt opgebouwd.

Hoe hoog is de AOW franchise?

De hoogte van de AOW franchise verschilt per pensioenregeling. Voor de meeste pensioenregelingen is het bedrag afgeleid van de wettelijke AOW. In de Wet op de Loonbelasting is vastgelegd wat de minimale franchise is waarmee rekening moet worden gehouden. Voor het jaar 2020 is de minimale AOW franchise € 14.167,-. Het is toegestaan een lagere franchise te hanteren. Voorwaarde is dan dat niet het maximale opbouwpercentage voor pensioen wordt gehanteerd.

Hoe hoger de franchise, hoe lager het deel van het salaris waarover de deelnemer pensioen opbouwt.

Om te voorkomen dat deelnemers die parttime werken niet of nauwelijks pensioen opbouwen wordt de AOW franchise altijd toegepast na rato van het parttime percentage.

Naast de franchise is ook het maximum pensioengevend salaris (wettelijk maximum in 2020 is € 110.111) van invloed op het deel van het salaris waarover pensioen kan worden opgebouwd.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het maximum salaris en de franchise die de 5 grootste pensioenfondsen van ons land in 2020 hanteren.

PensioenuitvoerderMaximum pensioengevend salarisAOW franchise
ABP€ 110.111€ 14.200
Pensioenfonds Zorg & Welzijn€ 110.111€ 12.770
BPF Bouw€ 62.520€ 14.166
Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT)€ 78.348€ 14.554
Pensioenfonds Metalektro (PME).€ 78.348€ 14.554
Wettelijke bedragen€ 110.111€ 14.167
AOW-franchise-en-AOW

Rekenvoorbeelden pensioengrondslag

Een deelnemer heeft een salaris van € 35.000 en werkt fulltime. Deze deelnemer bouwt dan pensioen op over een bedrag van salaris € 35.000 -/- € 14.167 = € 20.833.

Een deelnemer die hetzelfde salaris heeft en 50% parttime werkt bouwt pensioen op over € 17.500 (50% van € 35.000) -/- € 7.083 (50% van € 14.167) = € 10.417.

Als een deelnemer een salaris heeft van € 120.000 wordt de pensioenopbouw gemaximaliseerd op € 110.111 – € 14.167 = € 95.944. Over € 120.000 – € 110.111 = € 9.889 wordt dan geen pensioen opgebouwd.